El Present AVÍS LEGAL pretén regular la relació entre aquest lloc web (gimnasfitsport.com) i els usuaris del mateix per donar compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

  • Titular : Maria Immaculada Tohà Raduà.
  • Adreça : Avinguda Montevideo, 68 Soterranis 080340 Vilasar de Mar, Barcelona.
  • Contacte : gimnasfitsport@hotmail.com
  • CIF : 46573426J.
 1. Àmbit d’aplicació

Aquest document inclou les condicions generals aplicables per a l’accés, la navegació i la utilització en general del contingut del web. Així mateix, s’inclou la responsabilitat per la utilització de qualsevol contingut inclòs en aquesta web, cosa que inclou textos, dissenys, fotografies, logotips, música, bases de dades i, en general, qualsevol creació susceptible de ser protegida per les lleis nacionals i internacionals .

S’entén com a usuaris qualsevol persona que navegui, accedeixi o utilitzi qualsevol de les pàgines, serveis, utilitats o activitats en general inclosos a aquesta web.

La simple utilització d’aquest portal o accés per qualsevol usuari implica l’acceptació de les condicions generals que s’indiquen a continuació, per la qual cosa l’usuari ha de llegir atentament el contingut d’aquestes condicions generals.

A través d’aquest web serà possible accedir a determinats serveis, pàgines web i, en general, activitats gestionades per tercers no relacionats amb aquest web, per la qual cosa les condicions generals aplicables seran les indicades pels tercers.

 1. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquest web disposa de les llicències de drets d’explotacions intel·lectual i industrial de tot el contingut disponible dins aquest portal. L’accés per part dels usuaris al contingut no suposa, per descomptat, transmissió, renúncia i, en general, modificació cap de les llicències d’explotació.

En conseqüència, no es permet la reproducció, còpia, reutilització, explotació, transmissió per qualsevol mitjà, modificació o distribució de tot o part dels continguts d’aquesta web, si no es disposa d’autorització per escrit del titular dels drets corresponents. Així mateix, el contingut s’ofereix únicament i exclusivament a usuaris finals, per tant, qualsevol utilització comercial del contingut del portal sense autorització per escrit del titular del lloc esmentat anteriorment està prohibida.

En general, l’accés als continguts d’aquesta web és lliure i gratuït, encara que en part dels serveis i el contingut es pot exigir el registre de l’usuari o estar subjectes a l’acceptació de condicions particulars que estaran indicades de manera clara. En general, qualsevol dada personal que es pugui sol·licitar en aquesta web serà tractada segons el que preveu la legislació vigent sobre dades personals.

 1. Usuaris: registre i obligacions

L’usuari ha de procedir al seu registre per accedir a determinats continguts i serveis d’aquesta web, per a la qual cosa haurà d’aportar la informació sol·licitada per al registre. L’usuari és responsable d’aportar únicament informació veraç i fer-ne una utilització i custòdia responsable del nom d’usuari i contrasenya subministrats quan siguin necessaris per accedir a aquests serveis i continguts. Així mateix, haureu de comunicar amb la diligència deguda als gestors d’aquest lloc web qualsevol incidència, robatori, pèrdua o utilització indeguda del nom d’usuari i contrasenya que se us hagin assignat.

Així mateix, l’usuari declara i garanteix que qualsevol informació enviada per ell mateix a aquesta web no infringeix drets de propietat intel·lectual, industrial, marca o, en general, qualsevol dret susceptible de ser protegit per la legislació nacional o internacional. L’usuari eximeix aquesta web de qualsevol responsabilitat per la informació enviada per ell mateix a aquesta web.

 1. Informació de tercers i enllaços

En aquesta web poden arribar a existir enllaços a altres portals i pàgines web mitjançant botons, banners, links i altres mitjans, els quals no són gestionats per aquesta web, pels quals aquesta web no assumeix cap mena de responsabilitat pel contingut dels portals esmentats o pàgina webs de tercers.

Els portals i llocs web que vulguin establir algun enllaç amb aquesta web hauran de complir les regles següents:

  • No heu d’utilitzar elements identificatius d’aquesta web a l’enllaç, excepte autorització per escrit del titular del web.
  • L’enllaç ha d’estar dirigit únicament i exclusivament a la pàgina principal o Home d’aquesta web, tret d’autorització expressa i per escrit. No es permeten enllaços a altres pàgines dʻaquesta web.
  • Especialment, queda prohibida la presentació d’una pàgina o part d’una pàgina en marc d’una altra pàgina web mitjançant la tècnica coneguda com a “framing”.
  • L’enllaç ha de ser complet, sense modificacions i ha d’abastar completament el contingut de la pàgina principal d’aquest web.
  • No s’autoritzen enllaços a aquesta web des de pàgines que, en general, continguin elements en contra de la moral, l’ordre públic i les normes socials generalment acceptades.
 1. Garanties

Aquest web no respon de la veracitat, integritat o actualització de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, així com tampoc de les contingudes en altres llocs web mitjançant hiperenllaç o vincle, facilitats a l’usuari com a fonts alternatives de informació, que es regiran pels termes i condicions d’utilització que a aquest efecte resultin exigibles pels titulars dels llocs web esmentats, per la qual cosa aquesta web no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades. informacions.

Aquest web es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web nomenada a la pàgina d’avís legal.

Aquesta web ha procedit a adoptar les mesures pertinents per minimitzar el risc de virus i altres elements nocius per als usuaris, però tot i així no pot garantir:

  • L’absència de virus i/o altres components nocius en aquesta web o al servidor que el subministra.
  • La invulnerabilitat d’aquesta web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
  • Les conseqüències generades per la vulneració dels sistemes de seguretat del web.
  • Els danys o perjudicis generats a qualsevol persona en infringir-se les condicions, normes i instruccions que aquesta web estableix.
  • Aquesta web podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals, totalment o parcialment, publicant les modificacions directament o comunicant-ho als usuaris a través de qualsevol tipus de comunicació. Per tant, les condicions generals estaran vigents únicament i exclusiva durant el període d’exposició.
 1. Generalitats i jurisdicció

Si hi ha discrepàncies entre les condicions particulars d’algun servei o contingut específic i les condicions generals, prevalen les corresponents al servei o contingut específic.

Si qualsevol disposició fos considerada, totalment o parcialment, nul·la o inaplicable per l’òrgan judicial o administratiu corresponent, la resta de disposicions de les condicions generals mantindrien la vigència.

El no exercici o execució de qualsevol dret o disposició d’aquestes condicions generals per aquesta web no suposa renúncia, llevat d’acord per escrit entre les parts.

Les parts, el titular d’aquesta web i els usuaris, renuncien expressament a qualsevol fur que els pogués correspondre i se sotmeten als jutjats i tribunals competents.

 1. Usuaris Anònims

Aquest web conserva determinada informació dels usuaris i/o empreses que hi accedeixen i que no realitzen el procés de registre i identificació, és a dir, usuari i/o empreses i/o empreses anònimes. El detall d’aquesta informació és el següent:

  • Adreça IP i nom del domini del proveïdor d’accés a Internet. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
  • Data i hora d’accés a aquesta web, per efectuar anàlisis estadístiques d’afluència i evitar problemes de saturació.
  • L’adreça d’Internet des de la qual va partir el link que dirigeix ​​a la nostra web.
  • Seccions visitades pels usuaris i/o empreses i/o empreses anònimes.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas no pot ser associada a un usuari i/o empresa concret i identificat o identificable.